ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญมาก บูรณจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2475 - 2493
ชื่อ-นามสกุล : นายดำรง มัทวางกูร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2493 - 2494
ชื่อ-นามสกุล : นางส้มแป้น นีลวัฒนานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2494 - 2514
ชื่อ-นามสกุล : นางสมลักษณ์ นรพัลลภ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2514 - 2521
ชื่อ-นามสกุล : นายวิศิษฎ์ กมลานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2521 - 2524
ชื่อ-นามสกุล : นางดวงรัตน์ โอสถสงเคราะห์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2524 - 2530
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ วงศ์ยะรา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2530 - 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายสุธีรพัฒน์ คุ้มปานอินทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2532 - 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม ทองไกร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2536 - 2540
ชื่อ-นามสกุล : นายเมธี อนุดิตถ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2540 - 2546
ชื่อ-นามสกุล : นางพัฒนา เกตุกาญจโน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2546 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญณรงค์ แก้วเล็ก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2551
ชื่อ-นามสกุล : นายบัญญัติ วรรณบุตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2551 - 2560
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :